ОБЩИ УСЛОВИЯ  
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „BEAUTY POINT”


Дата: 05.02.2024

Моля, запознайте се с този документ внимателно и преди да използвате онлайн магазин „BEAUTY POINT SHOP” (https://shop.beautypoint-bg.com/).  Той съдържа условията и правилата за използването му, които представляват договорните клаузи между Вас като получател на услуги на информационното общество и нас като доставчик на такива услуги.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.      Настоящите Общи условия регулират отношенията с Вас – нашите клиенти при продажба на козметични продукти  и други стоки от разстояние – чрез електронния магазин, по телефона, чрез електронна поща или чрез социалните мрежи, които обичайно използваме.

2.      Електронен магазин „BEAUTY POINT SHOP” е собственост на ”Институт Силует“ ЕООД, юридическо лице, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 201329787, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Подуяне, бл. 51, вх. Г, ет. 3.

3.      Данните за контакт с Дружеството включват:

Beauty Point Studio

Адрес: гр. София, ул. Знаме 2

ЕИК: 201329787

M: +359 898 947616

E: shop@beautypoint-bg.com

4.      В настоящите Условия използваме термините със следното съдържание:

4.1.   Продажба от разстояние – всяка продажба, която се случва извън търговските обекти и без едновременното ни физическо присъствие с клиента, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние като електронен магазин, телефон, имейл или социална мрежа (Facebook и Instagram).

4.2.   Електронно изявление – словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията.

4.3.   Доставчик – ”Институт Силует“ ЕООД

4.4.   Клиент – физическо или юридическо лице, което поръчва продуктите, предлагани чрез електронния магазин.

4.5.   Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

4.6.   Мобилно приложение – софтуерна програма, предоставяна на Клиентa от Доставчика, предназначена за инсталиране върху използваните от Клиента мобилни устройства и предоставяща възможност за ползване на Електронния магазин, без необходимост от използване на интернет браузър.

4.7.   Регистриран профил (профил, личен профил) – индивидуален запис в информационната система, чрез която функционира Електронният магазин, създаван за всяко лице, което желае да го използва.

4.8.   Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

4.9.    Физическо лице, което може да бъде идентифицирано – лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

УСЛУГИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ И РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

5.      Посещението и разглеждането на уебсайта https://shop.beautypoint-bg.com/ е свободно и безплатно.

6.      За да посетите и разгледате уебсайта е необходимо едновременно:

6.1.   Да осигурите устройство и интернет връзка, които Ви позволяват разглеждането на сайта.

6.2.   Да имате инсталиран браузър, който позволява използването на бисквитки (в противен случай, сайтът може да не функционира правилно).

7.      По Ваша преценка можете да създадете регистриран профил. Профилът позволява да използвате допълнителни услуги и запазва данни за начина, по който използвате Електронния магазин, но не е изискване за закупуване на предлаганите стоки.

8.      Услугата „Регистриран профил“, Ви позволява да:

8.1.   Променяте и запазвате в системата идентификационните Ви данни и данните за достъп до системата.

8.2.   Запазвате и променяте  информация за използваните адреси.

8.3.   Запазвате информация  и да управлявате желаните продукти.

8.4.   Регистрирате партньорски профил.

8.5.   Извършвате искания за упражняване на права като субект на данните.

8.6.   Промяна на избора за получаване на известия (бюлетин).

9.      Ако сте използвали Електронния магазин за закупуване на стоки, регистрираният профил съдържа информация за направените поръчки, статуса им, историята на плащанията и връщанията на продукти.

10.  Като Доставчик на посочените услуги, си запазваме правото по всяко време да променяме (като добавяме нови или премахваме съществуващи) предоставяните услуги или определени функционалности на Електронния магазин, за което ще извършим съответните промени в настоящите Условия.

11.  Част от услугите, предоставяни от Електронния магазин, могат да бъдат получени и чрез мобилното приложение “Beauty Point VIP Star”. Условията и редът за използването му се съдържат в Условия за ползване на мобилното приложение “Beauty Point VIP Star”.

СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ПРОФИЛ

12.  За да създадете регистриран профил е необходимо:

12.1.                    Да изберете функционалността ПРОФИЛ/РЕГИСТРАЦИЯ.

12.2.                    Да посочите имена,  имейл адрес, телефонен номер и парола за достъп – можете да ги промените във всеки момент, чрез съответните функционалности на профила Ви. На посочената електронна поща ще изпращаме електронната кореспонденция, свързана с използването на електронния магазин, напр. за потвърждаване на регистрацията или при искане за промяна на паролата за достъп. Можете да се регистрирате с определени електронна поща и телефон само веднъж.

12.3.                    Да изберете дали да получавате бюлетин с предлаганите от нас стоки и услуги.

12.4.                    Да декларирате, че приемате настоящите Условия и сте информирани за дейностите по обработка на личните данни, чрез наличната функционалност на електронния магазин – без приемане на настоящите Условия, регистрация не може да бъде извършена.

12.5.                    Да натиснете бутона „Продължи“ – преди натискането му имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация.

13.  Изборът на бутона „Продължи“ и отбелязването, че приемате настоящите „Общи условия“, представляват електронни изявления, с които сключвате договор с нас съгласно настоящите Условия.

14.  След избора на бутона „Продължи“, ще Ви изпратим писмо за създаването на регистрацията. С писмото за успешното регистриране, Ви информираме, че потвърждаваме получаването и приемаме изявлението Ви за създаване на регистриран профил.  

15.  Ако желаете да регистрирате партньорски профил, можете да използвате функционалностите на системата като предоставите изискуемите данни. Ние ще потвърдим създаването на регистрацията и ще ви изпратим имейл с информация за всяка продажба, направена с Ваше участие. Условията на партньорството  се уреждат с индивидуален договор.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

16.  Можете да използвате Електронния ни магазин, за да:

16.1.                    Преглеждате стоките, техните характеристики, цени, начини на плащане и условия за доставка.

16.2.                    Извършвате електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние.

16.3.                    Извършвате плащания във връзка със сключените договори, съгласно посочените начини за разплащане.

17.  По силата на сключения договор за покупко-продажба, Ние се задължаваме да Ви доставим и да Ви прехвърлим собствеността върху избраните от Вас продукти. Вие се задължавате да заплатите цената на поръчаните продукти.

18.  Процедурата за сключване на договор за покупко-продажба започва с извършването на поръчка на избраните продукти. Поръчката се извършва по следните начини:

18.1.                    Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни (еднократно и независимо от извършването на покупка).

18.2.                    Достъпване на системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола;

18.3.                    Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка (количка).

18.4.                    Избор на начин за плащане на цената –– приемливите начини на плащане са посочени на уебсайта ни.

18.5.                    Избор на начина на доставка – възможните начини на доставка са посочени на уебсайта ни.

18.6.                    Предоставяне на платежни данни и данни за извършване на доставката.

18.7.                    Приемане на Общите условия.

18.8.                    Потвърждение на поръчката чрез избор на бутона „Потвърди“.

19.  Можете да извършите покупка без да е задължително регистрирането на потребителски профил чрез използване на „Плащане без регистрация“, като процесът не се различава от поръчката чрез регистриран профил. Функционалността „Запази данните за следваща поръчка“ Ви дава възможност да регистрирате профил в електронния ни магазин.

20.  С натискането на бутона “Потвърди” Вие извършвате обвързващата поръчка за избраните стоки.

21.  Веднага след получаване на поръчката чрез Електронния магазин, ще изпратим информация за направената онлайн покупка на електронния Ви адрес, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата. Това потвърждение не представлява приемане на предложението Ви за сключване на договор.

22.  Ние ще приемем сключването на договора чрез изпращането на потвърждение на поръчката чрез ел. поща или чрез изпращане на стоките в срок от три дни. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването му съгласно настоящата точка.

23.  Поръчка, направена на посочения в Електронния магазин телефонен номер, на електронната поща или чрез профилите ни в социалните мрежи, се извършва по следния начин:

23.1.                     Вие ни предоставяте информацията за поръчката, която съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка.

23.2.                    Отговаряме ви по телефона за наличност на избраните продукти и потвърждаваме сключването на договора за покупко-продажба. От този момент договорът се счита за сключен.

23.3.                    При този начин за поръчки се извършва заплащане единствено чрез наложен платеж.

24.  Предоставяме чрез интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора – преди да изберете бутона „Потвърди“, можете да коригирате всички въведени данни.

25.  Задължаваме се да Ви информираме за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставените от Вас данни за контакт.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

26.  Имате право да използвате Електронния магазин, ако сте дееспособни съгласно българското законодателство, като се има предвид, че договорите за покупко-продажба, сключвани чрез  Електронния магазин, имат характер на дребни сделки за задоволяване на текущите нужди на лицата.

27.  Ако сте физическо лице с ограничена дееспособност за правни действия, се задължавате да получите валидно съгласие от своя законен представител за сключването на Договор за регистриран профил/Договор за покупко-продажба от разстояние, както и да представи такова съгласие при всяко поискване от наша страна

28.  Съгласно настоящите Условия, като наш клиент имате следните задължения:

28.1.                    При извършване на регистрацията да предоставите верни и актуални данни, както и своевременно да ги актуализирате в случай на промяна, като използвате функционалностите в регистрирания си профил или се свържете с нас по телефона.

28.2.                    Да използвате  услугите и функционалностите на Електронния магазин по начин, който не възпрепятства нормалните ни бизнес процеси и не пречи на останалите ни клиенти;

28.3.                    Да заплатите цената в пълния ѝ размер;

28.4.                    Да получите и приемете в съответния срок направената поръчка съгласно определения начин на доставка;

28.5.                    Да спазвате изискванията за връщане на стоките при упражняване на правото Ви на отказ от договора.

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

29.  Всички цени са с включен ДДС и са посочени в български лева.

30.  При поръчка на налични стоки, поръчката се обработва и стоките се предават на доставчика на куриерски услуги  в срок до 5 работни дни.

31.  Когато е посочено, че продуктът ще бъде наличен след определена дата, поръчката се обработва и поръчката се предава на куриер след настъпване на тази дата.

32.  Цената за доставката се определя от избрания доставчик на куриерски услуги и се заплаща отделно от цената на стоките.

33.  Срокът за доставка зависи от мястото на доставката. Той се определя от доставчика на куриерски услуги. Конкретният срок може да бъде установен чрез функционалностите за проследяване на пратка, която куриерите предоставят.

ПЛАЩАНИЯ И ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

33.1 Поръчаните чрез Уебсайта стоки, могат да бъдат заплатени по следния начин

     - с наложен платеж, при получаване на поръчката.
     - с дебитна/кредитна карта на виртуалния ПОС терминал на Уебсайта. 
     
- с банков превод по посочената сметката на Продавача, която се визуализира при избора на платежен метод "Банков превод" в кошница.

33.2 Информация

За избягване на всякакви съмнения по отношение на личните данни на Клиента - Уебсайтът не съхранява никаква информация, касаеща се до номера и/или вида на използваната за превода карта. Въпросната информация се обработва единствено от сървъра на банката, предоставила Виртуалния ПОС терминал. 


ВРЪЩАНЕ/ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР БЕЗ ПРИЧИНА

34.  Като потребител имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откаже от сключения договор в  срок 14-дневен срок,  считано от датата на получаване на стоката.

35.  За извършването на отказ от договора, е необходимо да ни  уведомите чрез имейл адрес или в писмена форма на посочените адреси за кореспонденция.

36.  Предоставяме стандартен ФОРМУЛЯР за отказ от договора на сайта ни.

37.  При отказ от договор трябва да  ни изпратите или предадете върнатите продукти. Разходите за връщането са за Ваша сметка.

38.  Върнатите продукти трябва да са със запазен търговски вид и опаковка (да не са отваряни).

39.  Ако упражните правото си на отказ, ще възстановим в пълен размер платената сума до 14 календарни дни, считано от датата, на която сте упражнили правото си на отказ от сключения договор.

40.  От сумата, която сте платили по договора, може да  удържим разходите за връщане на стоката, ако сте пропуснали да ги заплатите.

41.  Ще възстановим платената сума  по същия начин, по който сте платили и Вие, освен ако не изразили изричното си съгласие да възстановим сумата на посочена от Вас банкова сметка или да я запазим като кредит, който да използвате при следващата си покупка.

42.  Разпоредбите от настоящия раздел се прилагат само към клиенти, които са потребители.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

43.   Временно може да ограничим достъпа до Вашия регистриран профил, като няма да може да използвате Електронния магазин и да имате достъп до данните си само за времето на ограничението в следните случаи:

43.1.                    При съмнения за нарушаване на настоящите Условия или на закона – до изясняване дали е извършено нарушение.

43.2.                    При постъпило искане от компетентен държавен орган – за срока, указан от компетентния орган.

43.3.                    При постъпило изрично искане от Вас и при посочена основателна причина за това – за поискания от Вас срок.

44.  При прекратяване на регистрацията Ви няма да сте в състояние да поръчвате стоки от Електронния магазин и няма да имате повече достъп до информацията, която се съхранява в регистрирания Ви профил. Регистрацията се прекратява:

44.1.                    По Ваше искане, направено изрично в свободен текст на следния имейл: shop@beautypoint-bg.com или в писмена форма на посочения в настоящите Условия адрес за контакт – ще прекратим регистрацията Ви в едномесечен срок от получаване на искането.

44.2.                    Ако профилът Ви не е използван повече от 5 години – с едномесечно предизвестие.

44.3.                    При нарушаване на настоящите Условия или действащото законодателство – след установяване на нарушението.

44.4.                    При постъпило искане за прекратяване от компетентен държавен орган – незабавно след получаване на искането.

44.5.                    В други случаи, по наша преценка, с предварително едномесечно предизвестие. При представяне на предизвестието, ще Ви информираме за причините, които налагат прекратяването.

45.  При прекратяване на регистрацията и съответно на договора с нас, профилът и данните, които съдържа, няма да бъдат достъпни през Електронния магазин. Ще запазим данните в нашата база данни за необходимия период, след което ще ги анонимизираме.

46.  След прекратяване на регистрацията, се запазват следните данни:

46.1.                    Информация за сключването на договора (която съхраняваме в лог-файлове на използвания от нас сървър, като Вашия IP адрес, както и всяка друга информация, необходима за да Ви идентифицираме и за да е възможно възпроизвеждането на електронното Ви изявление за приемане на настоящите Условия), с нас се пази за срок от 5 години от прекратяване на регистрацията Ви, за да е възможна защитата ни в случай на възникнали спорове.

46.2.                    Информация за поръчаните чрез Електронния магазин стоки – 10 години от прекратяване на регистрацията.

47.  Ако не възникне спор и данните не бъдат поискани от компетентен орган, запазените след прекратяване на регистрацията данни, не се обработват по начин различен от съхранението и се анонимизират след изтичане на срока.

48.  Ако възникне правен спор или производство, налагащо използване на данните и/или искане от компетентен държавен орган, данните се обработват и по други начини. В посочените случаи е възможно запазване на данни за по-дълъг срок до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

49.  Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в профила Ви преди да прекратите регистрацията си, можете да упражните правото си на преносимост, по начините посочени в Декларацията за поверителност при обработката на личните данни.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

50.  В процеса на използване на Електронния магазин, ние събираме и обработваме определен обем информация за Вас, която представлява лични данни. Подробна информация за обработваните данни и за извършваните дейности по обработка се съдържат в Декларацията за поверителност приобработката на личните данни.

51.  При посещение на уебсайта събираме информация чрез бисквитки. Подробна информация се съдържа в Декларация за използването на бисквитки.

52.  Като клиент се задължавате да не предоставя повече лични данни от необходимите за извършването на поръчката и доставката. В случай на съмнение, можете да се обърне към нас за конкретизиране на необходимите данни.

53.  Ако ни предоставите повече данни от необходимите, ние ще ги изтрием в разумен срок, но не по-късно от 30 дни от получаването им.

ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

54.  Жалби и сигнали относно функционирането на Електронния магазин може да изпращате чрез имейла за контакт, посочен в настоящите Условия.

55.  Разглеждаме, получените жалби в 30-дневен срок от получаването им и ще Ви информираме за решението ни по подходящ начин.

56.  Правото да подадете жалба до нас не ограничава правото ви на жалба до Комисия за защита на потребителите или правото да се обърнете към органите за алтернативно решаване на спорове.

ОТГОВОРНОСТ

57.  Не отговаряме за неудобството (и за каквито и да е вреди или пропуснати ползи), настъпили при изтриване или блокиране на Вашия профил в съответствие с настоящите Условия.

58.  Не отговаряме за вреди или пропуснати ползи, настъпили в резултат на недостъпност на сайта поради технически причини извън нашия контрол.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

59.  Като Доставчик на стоките и услугите си запазваме правото да изменяме едностранно настоящите Условия при промяна на услугите или при нормативни изменения. Новите условия се публикуват на уебсайта и се прилагат само занапред.

60.   Ще Ви уведомим за промените в 7-дневен срок от извършването им на посочената при регистрацията електронна поща и ще Ви предоставим възможност да се запознаете с промените.

61.  Ако не заявите, че отхвърляте промените в едномесечен срок от получаване на съобщението за промяната, се счита, че сте обвързани от тях.

62.  Ако заявите, че отхвърляте промените, се счита че договорът за регистриран профил се прекратява в срок от 7 дни от получаване на изявлението за отхвърляне.

ДРУГИ

63.  Предоставяме всички услуги на езиците, на които е достъпен Електронният магазин.

64.  Договорът, съгласно настоящите Условия, се сключва на езика, на който използвате сайта и електронния магазин и е свободно достъпен на уебсайта: . https://shop.beautypoint-bg.com/terms-cond.

65.  С приемането на настоящите Условия, се съгласявате, че електронните изявления, извършени чрез електронния магазин, чрез социалните мрежи и/или чрез регистрираната от Вас електронна поща, както и електронните изявления, направени от нас към Вас, които са подписани с обикновен електронен подпис, се считат за подписани със саморъчен подпис.

66.  Ако като потребител считате, че  стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора или на обективните изисквания за съответствие, имате право да предявите рекламация, като поискате  да приведем стоката в съответствие/да заменим продукта/, да получите пропорционално намаляване на цената или  да развалите договора.

67.  Правата по горната точка могат да бъдат упражнени до 2 години считано от датата на доставката на стоката и се упражняват съгласно Глава трета и Глава четвърта от Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

68.   Ако сте потребител и считате, че настоящите Условия, засягат правата Ви, обърнете се към Комисия за защита на потребителите:

68.1.                    Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6

68.2.                    Тел.: +359 2 980 25 24

68.3.                    Факс: +359 2 988 42 18

68.4.                    Гореща линия: 0700 111 22

68.5.                    Уеб сайт: www.kzp.bg

69.  Ако сте потребител можете да сезирате органите за алтернативно решаване на спорове (със списъка на одобрените органи, действащи на територията на Р. България, можете да се запознаете на: https://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html), вкл. да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна за потребителите.

70.  По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.